Thủ tục tách công ty

Thủ tục tách công ty đối với Công ty TNHH, Công ty cổ phần được quy định như sau:

- Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của Công ty bị tách thông qua Quyết định tách công ty theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật.

Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

- Các Thành viên, Chủ sở hữu công ty hoặc các Cổ đông của Công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo Quyết định tách công ty đã được thông qua.

- Sau khi đăng ký kinh doanh, Công ty bị tách và Công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị tách, trừ trường hợp Công ty bị tách, Công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của Công ty bị tách có thoả thuận khác.

Các tin cùng chủ đề