Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên

Việc chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên được tiến hành theo thủ tục như sau:

  • Các bên liên quan ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.
  • Tiến hành lập biên bản xác nhận đã hoàn thành việc chuyển nhượng.
  • Tổ chức cuộc họp Hội đồng thành viên để thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp.
  • Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin thành viên trong Sổ đăng ký thành viên của công ty.
  • Tiến hành đăng ký thay đổi thành viên công ty theo quy định.

Các tin cùng chủ đề