Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là những ngành nghề mà doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành nghề đó khi có đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới các hình thức như:

1. Giấy phép kinh doanh.

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

3. Chứng chỉ hành nghề.

4. Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

5. Xác nhận vốn pháp định.

6. Chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

7. Các yêu cầu khác mà doanh nghiệp phải thực hiện hoặc phải có mới được quyền kinh doanh ngành, nghề đó mà không cần xác nhận, chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.