Tư vấn trực tuyến

yahoo

yahoo

Liên kết tiện ích

Tra cứu tên doanh nghiệpTra cứu mã số thuếThành lập công tyThay đổi đăng ký kinh doanhVietnamnay

Hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp

Công ty tư vấn Hà Nguyễn hướng dẫn hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp như sau:

I. Đối với Công ty cổ phần, Công ty TNHH 2 thành viên và Công ty hợp danh, hồ sơ gồm có:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.

2. Dự thảo Điều lệ Công ty.

3. Danh sách thành viên Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty hợp danh; Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có:

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;

- Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.

4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với Công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh, của một hoặc một số cá nhân đối với Công ty TNHH, Công ty cổ phần nếu Công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

II. Đối với Công ty TNHH một thành viên, hồ sơ gồm có:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.

2. Dự thảo Điều lệ công ty.

3. Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).

4. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền.

5. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp.

6. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

7. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

8. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

III. Đối với Doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ gồm có:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân.

3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Các tin cùng chủ đề