Doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau:

Quy mô

Khu vực

Doanh nghiệp

siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

 

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

Tổng nguồn vốn

Số lao động

I. Nông, lâm nghiệp

và thủy sản

10 người

trở xuống

20 tỷ đồng

trở xuống

từ trên 10 người

đến 200 người

từ trên 20 tỷ đồng

đến 100 tỷ đồng

từ trên 200 người

đến 300 người

II. Công nghiệp

và xây dựng

10 người

trở xuống

20 tỷ đồng

trở xuống

từ trên 10 người

đến 200 người

từ trên 20 tỷ đồng

đến 100 tỷ đồng

từ trên 200 người

đến 300 người

III. Thương mại

và dịch vụ

10 người

trở xuống

10 tỷ đồng

trở xuống

từ trên 10 người

đến 50 người

từ trên 10 tỷ đồng

đến 50 tỷ đồng

từ trên 50 người

đến 100 người