Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề?

STT

Lĩnh vực

Yêu cầu

1

Giám sát thi công xây dựng

Người quản lý chuyên môn có Chứng chỉ hành nghề phù hợp

2

Khảo sát xây dựng

3

Thiết kế xây dựng

4

Kiến trúc sư

5

Định giá xây dựng

6

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn, kỹ thuật có Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với hình thức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

7

Kinh doanh thuốc

Người quản lý chuyên môn về dược có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức kinh doanh

8

Hành nghề thú y

Chủ cơ sở hoặc người phụ trách kỹ thuật có Chứng chỉ hành nghề thú y

9

Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có Chứng chỉ hành nghề phù hợp

10

Hoạt động xông hơi khử trùng

Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động xông hơi khử trùng phải có Chứng chỉ hành nghề

11

Kinh doanh, mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phải có Chứng chỉ hành nghề.

12

Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải

Người quản lý chuyên môn có Chứng chỉ hành nghề thiết kế phương tiện vận tải

13

Dịch vụ bán đấu giá tài sản

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản là Đấu giá viên có Chứng chỉ hành nghề đấu giá

14

Dịch vụ môi giới bất động sản

Ít nhất một người trong doanh nghiệp có Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

15

Định giá bất động sản

Ít nhất hai người trong doanh nghiệp có Chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản

16

Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Ít nhất hai người trong doanh nghiệp có Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có Chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản

17

Dịch vụ làm thủ tục về thuế

Có ít nhất hai nhân viên có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

18

Dịch vụ kiểm toán

Doanh nghiệp kiểm toán được thành lập dưới 3 hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

- Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn. Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề.

- Đối với Công ty hợp danh: Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh. Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề.

- Đối với Doanh nghiệp tư nhân: Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc.

19

Dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập dưới 3 hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

Có ít nhất 2 người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, trong đó Giám đốc doanh nghiệp phải là người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên từ 2 năm trở lên

20

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức uỷ quyền có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

21

Dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng

Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức uỷ quyền có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng