Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 gồm:

  • Hội đồng thành viên: gồm tất cả các Thành viên; là Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Thành viên là tổ chức chỉ định người đại diện theo uỷ quyền để tham gia Hội đồng thành viên.
  • Chủ tịch Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên bầu một Thành viên làm Chủ tịch.
  • Giám đốc (Tổng Giám đốc): là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.
  • Ban kiểm soát: Công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị Công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.
  • Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.