Các loại hình doanh nghiệp theo quy định?

Các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 bao gồm:

  • Công ty cổ phần.

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn: gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể do một cá nhân hoặc một tổ chức làm Chủ sở hữu.

  • Công ty hợp danh.

  • Doanh nghiệp tư nhân.